Enerji alanındaki düzenlemeleri içeren yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda.

Genel Kurul tarafından kabul edilen maddelere göre, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) kanunu kapsamındaki raporlama yükümlülüğü yalnızca “IV. Grup” maden işletme ruhsatları için devam edecek. Dolayısıyla diğer maden grupları açısından bu yükümlülük ve mevcut ihmal cezası da kaldırıldı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, bulduğu madenleri UMREK Kanunu uyarınca rapor düzenleme zorunluluğu olmaksızın, MTA tarafından hazırlanan raporlarla arama ruhsatı almak suretiyle keşfetme hakkını elde edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yenilenebilir enerji kaynağı alanı olarak ilan edilen denizler, baraj gölleri, yapay göller ve doğal göller ile içme suyu sağlayan rezervuarlar yapay ve sulak alanlar ile kıyılar hariç olmak üzere imar planı olmadan yenilenebilir enerji kullanılabilmektedir. ve Kıyı Kanunu kapsamında kıyılar kurulabilecektir.

İçme suyunun temin edildiği yapay rezervuarlar ve sulak alanlar hariç deniz, baraj gölleri, yapay göller ve doğal göllerde imar planı hazırlamayan, Elektrik Piyasası Kanununa göre ön lisans veya suya dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler kanunun uygulama kapsamına giren bankalar ve kıyılar. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı çok kaynaklı bir üretim tesisi oluşturmak mümkün olacak.

Ayrıca bu alanlarda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya sulama birlikleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün izniyle, halkın elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri kurabilir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne veya sulama birliklerine ait tarımsal sulama sistemleri.


Doğal gazın sıvılaştırılması

Doğal Gaz Piyasası Kanununa “doğal gaz sıvılaştırma” tanımı eklenerek, hem yurt içinde üretilen doğal gazın hem de yurt içinde farklı kaynaklardan ithal edilen veya ithal edilen doğal gazın sıvılaştırılarak LNG olarak pazarlanabilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezi olma hedefi kapsamında dünya pazarlarında

Yüzer LNG tesislerinin işletme ve yer değişikliği kapsamında sağlanacak istisnalar, Bakanlığın görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından bu Yönetmelik uyarınca yayımlanan usul ve esaslara göre belirlenecek. Sağlık. Enerji ve doğal kaynaklar.

Mevcut depolama tesisleri, mevcut tesislerin kapasite artırımları veya yeni yapılacak tesisler, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak Kurul kararıyla belirli bir süre için sisteme erişime ilişkin yönetmelik hükümlerinden muaf tutulabilir. Enerji ve doğal kaynaklar, kullanım oranları veya rekabet koşulları dikkate alınarak. Depolama şirketleri, verecekleri hizmetlere ilişkin birim fiyatlarını ve tesis kapasitelerini yayınlamak zorunda kalacak.

Yurt içinde üretilen veya ithal edilen doğal gazın sıvılaştırılarak yurt dışına ihraç edilmesi veya yurt içinde yeniden satılması amacıyla kurulacak sıvılaştırma tesislerini işletecek tüzel kişilerin Kuruldan lisans alması gerekir.

Doğal gaz sıvılaştırma lisansı başvurusunda bulunacak tüzel kişilerin teknik ve ekonomik güce sahip olmaları ve mevzuatta belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir. Sıvılaştırma tesislerinde gerçekleştirilen faaliyetler depolama faaliyeti sayılmayacaktır. Sıvılaştırma tesisi işletmecileri, faaliyet gösterdikleri tesislerin ilgili standartlara ve teknik kriterlere uygun olarak inşa edilmesi ve işletilmesinden sorumlu olacak. Sıvılaştırma tesislerinde yürütülecek faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir.


YEKA yarışları

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi amacıyla kullanılmasına ilişkin Kanunda yapılan değişiklikle Yenilenebilir Enerji Kaynakları Alanında (YEKA) yapılacak yarışmalara ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek. İlgili rekabet spesifikasyonları. Yarışma sonucunda ortaya çıkan fiyat veya maliyet, yarışma şartnamesinde belirlenen süre boyunca YEK destek mekanizması kapsamında değerlendirilecektir.

10 yıllık süresini dolduran lisanssız üretim faaliyeti kapsamındaki tesisler, talep edilmesi halinde, lisans süresi boyunca mevcut YEK'ten yüksek olması halinde ücret ve elektrik piyasasında saatlik piyasa takas bedelini ödeyebilir. yapı türü esas alınarak uygulanan destekleme mekanizmasının fiyatı ve fiyat farkı esas alınarak YEK destekleme mekanizmasına katkı payı olarak yetkili üretim faaliyetlerinde bulunabilecektir.

Bu kapsama giren başvurularda alınacak lisans ücreti, lisans süresi ve yetkili üretim faaliyetlerine geçişe ilişkin diğer hususlar EPDK tarafından ayrıca belirlenecektir.

Lisanssız üretime devam edecek üretim tesislerinde üretilecek fazla elektrik için alınacak fiyat, elektrik piyasası denge fiyatını aşamaz ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

Birinci bölümün kabul edilmesinin ardından toplantıyı TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ böldü.

Verilen aradan sonra komisyonun hazır bulunmaması nedeniyle Bozdağ, toplantıyı 2 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te buluşmak üzere kapattı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir