Yeni müfredatta Türkiye'nin kalkınma projeleri

Yüzyıl Türkiye eğitim modelinde Türk dili ve edebiyatında mevcut alan becerilerine ek olarak Türkçe, fizik, kimya, biyoloji, matematik, felsefe, coğrafya, tarih, fen bilimleri, sosyal bilgiler, insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi dersleri, Türkiye'nin Gelişim Yüzyılı Projelere ilişkin çeşitli içeriklere de değinilecektir.

Bu bağlamda İnkılâp Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Atatürkçülüğü dersinde Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi ve kalkınma girişimlerine yer verilmiştir.

Gruplar araştırma raporlarını sınıfta sunacaklardır. Araştırma sırasında elde edilen bilgilerden yola çıkarak öğrenciler, ulusal sanayi hamleleri ve ulusal teknolojik gelişmeler üzerinden cesur ve girişimci olmanın önemini anlatacaklardır.

Ayrıca Türk imalat laboratuvarlarında temanın kapsadığı konular ve öğrenme hedefleri doğrultusunda öğrencilerden yurt içinde ve yurt dışında önemli bilimsel çalışmalara imza atan Türk bilim insanları, sporcuları, sanatçıları vb. basılı materyallerden yararlanarak araştırma yapmaları istenecektir. veya dijital kaynaklara başvurarak başarı elde ettikleri alanlarda sunumlar hazırlayabilirler.

Öğrenciler araştırmaları sonucunda elde ettikleri bilgileri sözlü, yazılı veya dijital araçları kullanarak arkadaşlarına sunabileceklerdir.


Ülkenin uzay yolculuğu tarihi anlatılacak

Ortaokul fen derslerinde öğrencilere, ormandan gelebilecek tehditlere karşı güvenliği artırmak amacıyla, ASELSAN tarafından geliştirilen, ağaç, dal, yaprak gibi engelleri delebilecek frekans bandında çalışan, askeriye uyumlu orman gözetleme radarının araştırılması görevlendirilebilir. ormanlık alanlardan geliyor.

Bu derslerde TÜBİTAK UZAY ve TUA'nın yürüttüğü çalışmalar da tartışılacak.

Bu derste öğrenciler ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkış tarihini, görevini ve görev rozetinin anlamını tartışacaklar.

Yerli uyduların lens ve prizma gibi optik bileşenlerinin, TÜBİTAK Uzay bünyesinde kurulan Optik Sistemler Araştırma Laboratuvarı'nda Türkiye'de üretildiğinden söz edilebilir.

Atık yönetimi uygulamalarının ve “Sıfır Atık” hiyerarşisinin tanıtılacağı bu derslerde, ilk aşamanın tüketimi azaltmak olduğunun altı çizilecek. Geri kazanım, ileri dönüşüm ve yeniden kullanım kavramları açıklanacak ve geri dönüşümle farklılıkları belirtilecektir.


Türk haritacılığındaki önemli konular coğrafya müfredatında yer alıyor

Coğrafya derslerinde Türkiye'nin mutlak ve göreceli konumu belirlenecektir. Bu süreçte çeşitli analiz yöntemleri kullanılarak Türkiye'nin coğrafi özelliklerinin önemi vurgulanacak, öğrencilerin bu konudaki görüş ve duyguları toplanarak milli bilincin gelişmesine destek verilecektir.

Türkiye'nin coğrafi özelliklerinin önemi vurgulanırken, Mavi Vatan ve Gök Vatan'a ilişkin haritalar da ele alınacak.

Bu süreçte Türkiye'nin denizlerdeki hukuki ve coğrafi haklarını hiçe sayan taleplere karşı verdiği haklı mücadele öne çıkarılacak, vatanseverlik olgusu üzerinde durulacaktır.

Türk haritacılığının tarihi ve Türk haritacılar Biruni, Takiyüddin, İbrahim Mürsel, Piri Reis, Matrakçı Nasuh, Seydi Ali Reis, Ali Macar Reis, Katip Çelebi'nin Türkiye'deki haritacılık çalışmaları, siyasi ve askeri araç olarak haritalar, Kurtuluş Savaşı'nda haritalar kullanımı gibi konuları içermektedir.

Kurslarda Türkiye'nin iklim projeksiyonları ve Türkiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Eylem Planı ile ilgili araştırma görevleri verilecektir.

Mavi Vatan (Karadeniz, Akdeniz, Adalar Denizi, Marmara Denizi) ele alınırken, Türkiye'nin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf olmama nedenleri, bugün ve gelecekte uluslararası sulardaki hakları ele alınıyor. Geleceğe yönelik su temini projenizi KKTC ile birlikte çalışabilirsiniz. KKTC'nin Türkiye ve Türk dünyası açısından önemi ele alınacaktır.


Yeni taslak müfredatta stratejik madenler

Coğrafya dersinde öğrencilere gıda güvenliği, gıda güvenliği ve tedarik zinciri kavramlarının ne anlama geldiği de sorulacak. Tarımsal faaliyetler ve gıda güvenliği bağlamında analiz edilen bilgilerden sonuçlar çıkarılacak ve bu sonuçlar paylaşılacaktır.

Paylaşımlarda dünyada gıda güvenliğini, gıda güvenliğini ve tedarik zincirini aksatan önemli olaylar (savaşlar, salgın hastalıklar, küresel iklim değişikliği, afetler vb.) ele alınacak ve bu durumun Türkiye ve dünya ekonomisine etkisi tartışılacak. dahil olmak.

Stratejik mayınlar kullanım alanlarına, bulunabilirliklerine ve ekonomiye katkılarına göre tanımlanacak. Bu süreçte bor başta olmak üzere Türkiye'nin stratejik madenlerinin dağılımı haritalar aracılığıyla incelenecek.

Stratejik madenlerin ülke ekonomisi ve uluslararası ilişkilerdeki yerine ilişkin öneriler sunulacak.

Bu süreçte Türkiye'nin bir enerji koridoru olarak özellikleri ve Mavi Vatan'ın enerji üretimi açısından önemi tartışılacaktır. Öğrenciler ayrıca enerji kaynaklarının kullanımında meydana gelebilecek değişiklik ve gelişmelere ilişkin mevcut verilerden yola çıkarak tahminlerde bulunabileceklerdir.

Ayrıca savunma sanayi başta olmak üzere yerli sanayi üretiminin Türkiye'nin dış politikasındaki önemi de ele alınacak.

Akıllı ulaşım sistemleri, bölgesel ticaret anlaşmaları, serbest ticaret bölgeleri, Türk-İslam eserlerinin turizm faaliyetlerine katkısı, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki varlıkları, sakin şehirler ve coğrafi işaretler gibi konularda araştırma görevleri verilebilir.


Biyoloji müfredatında ekosistem projeleri

Biyoloji derslerinde öğrencilere, Türkiye'nin Yüzyıl vizyonunun gerçekleşmesine katkı sağlayacak önemli projelerden biri olan “Özel Çevre Koruma Alanları Bildirgesi ve Ekosistem Koruma Projeleri” hakkında da bilgi verilecek.

Öğrencilerden, Türkiye'nin Yüzyıl vizyonunun gerçekleşmesine katkı sağlayacak referans projelerden biri olan “Salda Gölü Koruma Projesi” kapsamında uygulanan alt projeleri araştırmaları ve bu bağlamda önemini içeren bir araştırma raporu hazırlamaları istenebilir. ülkenin korunan alanlarının doğal kaynaklarının ve sosyo-ekonomik değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasıdır.

Pandemi döneminde Prof. Aykut Özdarendeli ve ekibinin geliştirdiği, COVİD-19'a karşı aktif olmayan aşı (TURKOVAC) ve diğer Türk bilim insanlarının bu süreçte aşı geliştirme konusunda yaptığı çalışmalara ilişkin proje ödevi verebilirsiniz.


Fizik alanındaki araştırmalar tartışılacak

Fizik derslerinde Türkiye ve dünyada bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan birini seçerek fizikle ilgili araştırma ve mesleklerle ilgili bir metin okuyabilirsiniz. CERN, NASA, ESA, TUA, TÜBİTAK, ASELSAN, TENMAK ve MTA gibi kurum veya kuruluşlardaki fizik bilimi araştırmaları okunan metin üzerinden ele alınacaktır.

Öğrenciler STEM yaklaşımı ve elektrikli araçlar doğrultusunda araştırmalar yapacak ve Türkiye'nin bu alandaki girişimleri tartışılacak.

Atatürk Barajı ve Keban Barajı gibi elektrik üreten hidroelektrik santrallerde suyun mekanik enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesine ilişkin kavramlar anlatılacaktır.

Öğrencilere ayrıca nükleer enerjinin elde edilme yöntemi, Türkiye'de ve diğer ülkelerde kullanımının yaygınlığı, ekonomiye katkısı, avantaj ve dezavantajlarına ilişkin bir performans görevi verilecektir.


Kimya müfredatında nanoteknolojiler

Kimyasal kullanımı ve güvenliği konusunda kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) tespit ve teşhis sistemi tasarımı ve benzeri çalışmalara örnek olarak yer verilecektir.

Atom teorilerinin hipotezlerinden yararlanılarak bilimsel bilginin değişebilirliğine ilişkin çıkarımlarda bulunulacaktır. Öğrenciler, hızlandırma teknolojilerinin kullanıldığı, TENMAK'ın atom veya atom altı düzeyde uyguladığı projelerden örnekler vererek, ülkelerinin kalkınmasını ve kalkınmasını sağlayan ulusal projeleri tanıyacaklardır.

Metallerin, alaşımların ve metal nanopartiküllerin ekosistem üzerindeki etkilerine ilişkin problem çözümü önerilecek, Türkiye'de sürdürülebilir tarımın tarihsel gelişimini ve önemini vurgulayan bir okuma parçası sunulacak, ayrıca sürdürülebilir tarım uygulamalarına ilişkin bir araştırma makalesi talep edilebilecektir.

Ortaokul 7. sınıf sosyal bilgiler dersinin Öğretme-Öğrenme Uygulamaları bölümünde; Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile İHA ve SİHA gibi milli kalkınma projeleri anlatılacak.

Öğrenciler “Hayatımızda Ekonomi” öğrenme alanında yer alan derslerde ulusal kalkınma hareketlerini nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte yorumlayacaklar.

Son dönemde hayata geçirilen ulusal kalkınma girişimlerinden örnekler, savunma sanayi alanındaki gelişmeler, TUA, Bilişim Vadisi, ilk yerli TOGG otomobili, araştırma geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları ve ulusal kalkınmada etkin inovasyon süreçlerine örnekler verilecek.

Örnekler incelenirken, bu ulusal kalkınma girişimlerinin devletin bölgesel ve küresel bir güç haline gelmesindeki etkisi ve önemi de ele alınacaktır. Öğrencilerden ulusal kalkınma girişimlerinin ortaya çıkmasında rol oynayan faktörleri gerekçeleriyle birlikte belirlemeleri istenecektir.


Türkiye'nin müfredattaki yardım politikaları

İlkokullarda insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi dersinde, Türkiye'nin dünyadaki karşılıklı yardım faaliyetlerine yaptığı katkılardan örnekler sunulacak, öğrencilerin dayanışma kavramı üzerine düşünmelerine ve görüşlerini ifade etmelerine olanak sağlanacak.

Türkiye'nin milli gelirine oranla dünyada en fazla yardım faaliyeti yürüten ülkelerden biri olduğunun ve birçok yardıma muhtaç insana ev sahipliği yaptığının örneklerle desteklenerek altı çizilecektir.

Felsefe derslerinde amaç öğrencilerin felsefi soru ve teknoloji ile ilgili problemleri hayatla ilişkilendirerek değerlendirmeleridir. Felsefi konular kapsamında ülkedeki doğal afetler (deprem, heyelan, yangın, su baskını) ve salgın hastalıklar sırasında teknolojinin insan yaşamı için gerekliliği değerlendirilecektir.

Bu kapsamda ülkede uygulanan projelerin araştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Öğrencilerden teknolojik gelişmelerin hayatlarını nasıl etkilediği ve teknolojinin olumsuz etkileriyle baş etmek için neler yapabilecekleri konusunda görüşlerini belirtmeleri beklenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir